Dokonania

DROGI GMINNE:

 • Rozbudowa i przebudowa ulic:

  • Brodzieńskiego wraz z budową mostu nad Bobrówką

  • Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej

  • Mickiewicza

  • Błogockiej wraz z stabilizacją osuwiska

  • Zofii Kossak-Szatkowskiej

  • Łowieckiej

  • Szarotki

  • Chopina

  • Głębokiej

  • Rynku

  • Zamkowej

  • Motelowej

  • Kamiennej

  • Górny Chodnik

  • Kościuszki

  • Solnej

  • Zielonej wraz z przepustem

 • Budowa miejsc parkingowych na oś. Podgórze

 • Dwa nowe przejścia dla pieszych przez ul. Stawową

 • Przystanek na ulicy Kajzara

 • Dokumentacja projektowa dla ulic:

  • Gospodarskiej,

  • Hażlaskiej,

  • Sosnowej,

  • Morcinka - Kargera.

 • Program Funkcjonalno Użytkowy dla ulic:

  • Bukowa,

  • Jastrzębia,

  • Kasztanowa,

  • Zaleskiego,

  • Łanowa,

  • Ptasia,

  • Szarotka.

DOTOWANE DROGI POWIATOWE:

 • Przebudowa ulic:

  • ul. Katowickiej od ronda im. Jana Pawła II do ul. Moniuszki

  • ul. Frysztackiej od ronda Browaru Zamkowego do ul. Folwarcznej wraz z budową muru oporowego

  • ul. Hażlaskiej od ul. Frysztackiej  do ul. św. Jerzego

 • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera

 • Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na przebudowę ul. Wiślańskiej w Cieszynie

 • Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej:

  • rozbudowy drogi powiatowej ul. Słowiczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera

  • przebudowy drogi powiatowej ul. Przepilińskiego

  • przebudowy drogi powiatowej Bielska, Stawowa,Wiślańska

POZOSTAŁE INWESTYCJE

 • Zakup 12 autobusów w tym 8 elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania

 • Aktywne działania na rzecz połączenia kolejowego Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała

 • Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych 

 • Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulic:

  • Schodowej

  • Cegielnianej

 • Zakup i wymiana parkomatów

 • Modernizacja infrastruktury i wyposażenia MZD:

  • system informatyczny

  • samochód dostawczy 

  • samochód ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima

  • zestaw hydrauliczny

  • kosiarka ciągnikowa do poboczy

  • kosiarka samojezdna

  • skrapiarka wraz z podwoziem

  • drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli

 • Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym

 • Modernizacja kładki przy miejscu piknikowym

 • Modernizacja i budowa sieci oświetlenia ulicznego

 • Budowa dojazdu do Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej

 • Działania inwestycyjne z funduszy norweskich realizacje w toku:

  • Modernizacja ścieżek w rezerwatach przyrody

  • Odbudowa schodów Waltera 

  • Rewitalizacja Parku św. Trójcy 

  • Rewitalizacja Parku Kasztanowego 

  • Nowe skwery zieleni przy ul. Bielskiej, Wyższa Brama i Plac Kościelny

  • Budowa wiaty przy OSP Marklowice

  • Utworzenie nowego parku miejskiego na oś. Podgórze

  • Zasadzenie lasu kieszonkowego na oś. Podgórze 

  • Stworzenie koncepcji sieci terenów zieleni w Śródmieściu

  • Modernizacja chodników na oś. Podgórze 

 • Odbudowa iglicy i budowa windy w Ratuszu

 • Modernizacja Studni Trzech Braci

 • Przeprowadzenie pełnych badań archeologicznych cieszyńskiego Rynku

 • Modernizacja budynku bramy głównej Cmentarza Komunalnego

 • Wymiana nawierzchni głównej alei i dziedzińca Cmentarza Komunalnego

 • Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego

 • Dokumentacja projektowa budowy targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra

 • Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych na ul. Górnej

 • Budowa budynku komunalnego z 16 mieszkaniami komunalnymi na ul. Mickiewicza

 • Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4

 • Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 na potrzeby noclegowni, schroniska i mieszkania chronionego

 • Koncepcja projektowa na potrzeby przebudowy budynku Śrutarska 39

 • CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu 

 • Wykupy nieruchomości i gruntów na potrzeby miasta np. teren targowiska przy ul. Katowickiej

 • Zakup i wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie:

  • system Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego,

  • system elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza,

  • system zarządzania obiegiem  spraw i dokumentów

  • serwera z programu Cyfrowa gmina

 • Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o. i przeznaczenie środków na likwidację niskiej emisji

 • Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT) 2014-2020

  • dokumentacja projektowa:

   • na wielorodzinny budynek z mieszkaniami wspomaganymi przy ul. Mickiewicza

   • modernizacji pomieszczeń COK

   • budowy 16 stu instalacji fotowoltaicznych

   • budowy dwóch farm fotowoltaicznych

   • budowy instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo - Sportowej 

  • Klub Seniora - przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza

  • Koncepcja zagospodarowania Miejskich Hal Targowych oraz terenu targowisk przy ul. Sarkandra

 • Murale po cieszyńsku

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla

  • OSP Cieszyn Pastwiska

  • OSP Cieszyn-Mnisztwo

 • Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Cieszyn Pastwiska

 • Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta

 • Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby Straży Miejskiej 

 • Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP 

 • Dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki dla OSP Cieszyn-Mnisztwo

 • Zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn- Mnisztwo

OŚWIATA, WYCHOWANIE, RODZINA

 • Żłobki Miejskie - zakup oprogramowania informatycznego

 • Przedszkola:

  • program “Wybieram cieszyńskie przedszkole” we wszystkich przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych przy SP6 min. modernizacja placów zabaw, zakup sprzętu dydaktycznego i informatycznego, adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych

 • termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

 • przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16 inwestycja w trakcie realizacji

 • wymiany okien w Przedszkolu Nr 9

 • montaż dodatkowych drzwi wejściowych w Przedszkolu Nr 4

 • Szkoły podstawowe 

  • laboratoria Przyszłości 

  • program zdalna Szkoła i zdalna Szkoła+

  • program Aktywna tablica

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • program poznaj Polskę

  • program Laptopy dla IV - klasistów

 • Szkoła Podstawowa Nr 1

  • program rozwój edukacji 

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

  • przystosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - inwestycja w trakcie realizacji

  • zakup zmywarki do naczyń do bloku żywieniowego

  • zakup kotła warzelnego do stołówki

 • Szkołą Podstawowa Nr 2

  • program rozwój edukacji

  • przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza

  • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej

 • Szkoła Podstawowa Nr 3

  • zielona klasa

  • dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy boiska wielofunkcyjnego

  • modernizacja instalacji przeciwpożarowej 

  • przebudowa pomieszczeń toalet

  • budowa bieżni

  • zakup kotła warzelnego 

 • Szkoła Podstawowa Nr 4

  • program rozwój edukacji

  • siłownia umysłowa

  • termomodernizacja budynku - dokończenie inwestycji

  • modernizacja instalacji wodnej – rozdzielenie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji ppoż na basenie

  • posiłek w szkole i w domu - modernizacja kuchni

 • Szkoła Podstawowa Nr 5

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

  • wymiana więźby dachowej od strony Parku Kasztanowego

  • wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczeń

  • program kreatywna piątka

  • udział w programie Erasmus

  • posiłek w szkole i w domu - modernizacja kuchni

 • Szkoła Podstawowa Nr 6

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

  • dokumentacja projektowa dla budowy sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi 

  • przebudowa schodów pomiędzy  Szkołą Podstawową Nr 6 a osiedlem mieszkaniowym

 • Szkoła Podstawowa Nr 7

  • budowa sali gimnastycznej 

  • budowa placu zabaw

  • zielona pracownia

  • budowa boiska do siatkówki plażowej - inwestycja w trakcie realizacji

  • posiłek w szkole i w domu - modernizacja kuchni

 • Dotacja na przebudowę basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

OCHRONA ZDROWIA

 • dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

 • wsparcie działalności Szpitala Śląskiego poprzez przekazanie 3 mieszkań komunalnych dla pracowników niezbędnych do funkcjonowania szpitala 

POMOC SPOŁECZNA

 • projekt instalacji przyzywowej w Domu Spokojnej Starości

 • wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w Domu Spokojnej Starości - inwestycja w trakcie realizacji

 • zakup serwera na potrzeby MOPS

 • przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby repatriantów z Kazachstanu

 • Utworzenie Dziennego Domu Senior+ na ul. Moniuszki

 • mieszkanie chronione na ul. Górnej

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Dotacje w zakresie:

  • uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

  • ograniczenia niskiej emisji: wymiana pieców

  • w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:

  • Sosnowej

  • Jastrzębiej

  • Czytelni Ludowej

  • Korfantego

  • Frysztackiej

  • Rudowskiej

  • Katowicka i Majowa

  • Katowicka i Łanowa

 • Rewaloryzacja i poprawa dostępności do rezerwatów przyrody w ramach przedsięwzięcia “Zielony Cieszyn” 

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Cieszyna - SP2, DSS, Oczyszczalnia Ścieków, siedziba ZGK

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie:

  • ul. Kościuszki

  • ul. Kościelnej i Ładnej

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie:

  •  ul. Hallera

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza

 • Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej 

 • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna 

 • Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych - wymiana 345 pieców

 • Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

 • Działania edukacyjne w ramach Cieszyńskiej Szkoły Eko Myślenia

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki. Przebudowa ul. Głębokiej, Rynku, ul. Zamkowej, chodnika Wyższa Brama, budowa Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej Zamkowa 1

 • Zamek Cieszyn - modernizacja windy

 • Cieszyńskie Podziemia na BIS

 • Open Air Museum - przebudowa Al. Piastowskiej

 • Modernizacja Muzeum Drukarstwa

 • Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy - modernizacja dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku 

 • Książnica Cieszyńska modernizacja budynku i wyposażenia:

  • system bezpieczeństwa 

  • oświetlenie i oświetlenie awaryjne

  • system klimatyzacji

  • wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

 • Biblioteka - Twoje media w bibliotece - zakup komputerów

 • Teatr im Adama Mickiewicza:

  • modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni 

  • konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej 

  • pozyskanie dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację teatru 

 • Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiksu na Placu Św. Krzyża 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 • Modernizacja stadionu miejskiego przy Al. Jana Łyska

 • Uliczne granie na co dzień - zakup boiska do piłki ulicznej

 • Modernizacja Campingu Olza w Cieszynie

  • Instalacja p-poż

  • Układ kompensacji mocy biernej 

 • Wydzielenie obiektów Gościńca Sportowego pod wynajem

 • Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Marklowicach

 • Hala Widowiskowo - Sportowa im Cieszyńskich Olimpijczyków:

  • Wykonanie projektu przebudowy dachu 

  • Modernizacja odwodnienia dachu

  • Modernizacja oświetlenia - montaż energooszczędnych opraw LED

 • Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku

 • Mnisztwo-dzieciom - strefa rekreacji - w trakcie realizacji

 • Utrzymania obiektów sportowych zakupy:

  • kosiarki samojezdnej i aeratora

  • odkurzacza basenowego

  • baterii akumulatorów do rolby

  • zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych

  • sprzętu i wyposażenia sportowego

INNE DZIAŁANIA MIĘKKIE:

 • Zarządzanie kryzysem w trakcie pandemii i migracji z Ukrainy

 • Wsparcie przedsiębiorców - obniżka czynszów w trakcie pandemii i remontu ul. Głębokiej i Rynku

 • Współorganizacja targów przedsiębiorczości

 • Utworzenie Szkoły Rzemiosł Śląska Cieszyńskiego

 • Opracowanie:

  • Strategi Rozwoju Oświaty

  • Miejskiego Programu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna 2030 (MPA) - ze środków POPT

  • Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Cieszyn (SECAP) - ze środków POPT

  • Inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych - ze środków POPT

  • PComplex - badania kluczowych dla rozwoju Miasta branż - ze środków POPT

  • Standardów kształtowania i zarządzania terenami zieleni Miasta Cieszyna - ze środków POPT

  • Strategii dostępności wraz z modelowymi audytami - ze środków POPT

  • Koncepcji docelowej organizacji ruchu w obrębie śródmieścia - ze środków POPT

  • Analizy potrzeb integracji miejskich systemów informatycznych - ze środków POPT

  • Strategii Polityki Zdrowotnej

  • Polityki senioralnej

  • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (Katowicka-Stawowa, Kargera-Sienna, Mała Łąka-Boguszowice, rozpoczęcie prac dla obszaru Śródmieścia)

 • Utworzenie Biura Spraw Społecznych

 • Uchwalenie i wdrożenie Uchwały Krajobrazowej - poprawa estetyki przestrzeni publicznych

 • Nowa, dostępna i przyjazna strona internetowa Miasta

 • Wprowadzenie aplikacji: epłatności, moBilet, NaprawmyTo, Karta miejska

 • Cykliczne spotkania Burmistrz Miasta podczas LIVE

 • Organizacja Dni Seniora

 • Współorganizacja Cieszyńskiego Przekładańca

 • Wsparcie organizacji WOŚP

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
X